"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

CEL PROJEKTU


Cel główny projektu: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych pow. 18 r. ż., mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego kieleckiego do 2014 r. poprzez działalność ZAZ.

Cele szczegółowe:

 

a) Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych pow. 18 r. ż., mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego kieleckiego do 2014 r. poprzez realizację warsztatów rehabilitacyjnych

b) Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych pow. 18 r. ż., mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego kieleckiego do 2014 r. poprzez realizację kursów/szkoleń zawodowych oraz zatrudnienie w ZAZ mające służyć wejściu na otwarty rynek pracy