"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 01.12.2013

W dniach 21.06-30.11.2013 roku odbyło się o szkolenie : ,, Kuchnia staropolska i regionalna. Obsługa kelnerska i autoprezentacja’’. Przeszkolonych zostało 11 pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, którzy otrzymali uprawniające certyfikaty.

 

 

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.